วิธีติดตั้ง Wildcard Certificate ของ Letsencrypt ผ่าน certbot แบบติดตั้งเอง บน Ubuntu

 1. ติดตั้ง certbot
  sudo apt install certbot
 2. ใช้ certbot เพื่อติดตั้ง certificate
  sudo certbot certonly --manual --email mail@example.com -d *.example.com

  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  Plugins selected: Authenticator manual, Installer None
  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges:
  dns-01 challenge for example.com
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  NOTE: The IP of this machine will be publicly logged as having requested this
  certificate. If you're running certbot in manual mode on a machine that is not
  your server, please ensure you're okay with that.
   
  Are you OK with your IP being logged?
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  (Y)es/(N)o: Y
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Please deploy a DNS TXT record under the name
  _acme-challenge.example.com with the following value:
   
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   
  Before continuing, verify the record is deployed.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Press Enter to Continue
 3. สร้าง TXT record ใน DNS ตั้งชื่อเป็น _acme-challenge แล้วกรอกค่าเป็น xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตามที่ certbot แสดง จากนั้นกด enter

  Waiting for verification...
  Cleaning up challenges
   
  IMPORTANT NOTES:
   - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
     /etc/letsencrypt/live/crackerizer.ml/fullchain.pem
     Your key file has been saved at:
     /etc/letsencrypt/live/crackerizer.ml/privkey.pem
     Your cert will expire on 2020-05-16. To obtain a new or tweaked
     version of this certificate in the future, simply run certbot
     again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
     "certbot renew"
   - If you like Certbot, please consider supporting our work by:
   
     Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
     Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le
   
 4. การติดตั้งเสร็จสิ้น

 

แสดงความเห็น

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • แท็กคำสั่ง HTML ที่อนุญาตให้ใช้งานได้: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Captions may be specified with [caption caption="Image caption"]<img src="example.png" />[/caption]. Items can be aligned with [caption align="left"].

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.